Säkerställ långsiktiga konkurrensfördelar med strategisk personalplanering

De som inte planerar, planerar att misslyckas

Redan USA:s grundlagsfader Benjamin Franklin var medveten om vikten av ett långsiktigt perspektiv när han formulerade denna kärnfulla mening. I workforce management är strategisk personalplanering avgörande för konkurrenskraften, för att motverka bristen på kvalificerad arbetskraft och utveckla och kartlägga framtidsinriktade arbetstidsmodeller.

Skapa en framtidssäkrad personalstruktur

Enligt Bain & Company   är optimeringen av personalstyrkan och personalplaneringen en central trend i dagens arbetsvärld. Den avgörande framgångsfaktorn är att skapa en balanserad och robust personalstruktur. För att skapa det krävs en optimal kombination av heltids-, deltids- och tillfälligt anställda med varierande tillgänglighet, arbetstidsmodeller och kompetens. På motsvarande sätt måste företagen kontinuerligt säkerställa ett adekvat ledarskap genom att regelbundet justera andelen chefer på låg, mellan och hög nivå. Därmed kan organisationer långsiktigt hantera toppar i orderingång och efterfrågan och reagera på strategiska förändringar i sin affärsmodell i ett tidigt skede. 

ATOSS Kunde Deutsche Telekom

Positiva shoppingupplevelser för våra kunder och attraktiva arbetstider för våra anställda – digital workforce management stöder båda strategiska mål optimalt hos oss.

Oliver Gerz
Områdeschef Retail Solutions, Deutsche Telekom försäljning till privatkunder

Strategisk kapacitetsplanering

Vid personalplaneringen står företagen också inför utmaningen att kvantitativt anpassa personalkapaciteten till personalbehovet. Då är det viktigt att effektivt och verkningsfullt kunna förena fluktuerande orderingångar på volatila marknader med variationer i besökar- och kundflöden. Med kraftfulla algoritmer och högkvalitativ dat a kan dessa behov förutses och åtgärder för att anpassa personalstyrkan vidtas. Därmed sänks kostnaderna medan omsättningen och servicenivån stiger.

Läs mer om kapacitetsplanering

Öka flexibiliteten och främja mångsidig kompetens

Företagets flexibilitet kan förbättras om den årliga semesterplaneringen anpassas efter perioder med låg efterfrågan eller om personalens arbetstimmar kan förskjutas under året. Dyra, oproduktiva arbetstimmar kan reduceras mätbart på detta sätt. Personal med kompetens för olika slags arbetsuppgifter och vikariepooler ökar också reaktionsförmågan över avdelningsgränserna. Utöver kvantitativ planering, är kvalitativ personalplanering baserad på strategiskt och operativt relevanta kvalifikationer en avgörande förutsättning. För en hållbart fungerande organisation med snabbt implementerade personalprocesser.

Skapa en personalvänlig arbetsmiljö

En hög planeringssäkerhet, stor flexibilitet och möjlighet att aktivt påverka sin arbetstid – allt detta gör arbetsgivare attraktiva. Välbalanserade alternativ bestående av deltids- och heltidsmodeller för yngre och åldrande personal stärker arbetsgivarvarumärket på lång sikt för alla anställningsgrupper. I kriget om kompentent arbetskraft är en framtidssäkrad arbetsorganisering den avgörande faktorn. Detta påstående stöds av en aktuell studie från tyska IWG som visar att 83 procent av de tillfrågade föredrar en arbetsgivare som erbjuder möjlighet till flexibelt arbete.

Är du redo för personalplanering på en ny nivå?

  • För en personal- och kundcentrerad arbetsorganisering
  • Omfattande kapacitetstransparens
  • Optimerad personalstruktur
  • Agila processer skapar flexibla företag
  • Kontinuerligt förbättrad planering
  • Ökad konkurrenskraft