Producera framgång med workforce excellence

Optimera personalprocesser på verkstadsgolvet

Operationell excellens innebär att tillverkningsprocesserna optimeras genom hela värdekedjan. Där bidrar digital workforce management till ökad produktivitet tack vare ständigt förbättrade arbetsprocesser där personalen integreras. Fluktuationer i orderingången hanteras därmed produktivt och kostnadseffektivt.

Effektiv tillverkningsindustri med flexibel skiftplanering

I dagens Industri 4.0 är samspelet mellan människa och system avgörande för framgång. När personal med rätt kompetens står vid rätt maskin i rätt tid ökar såväl kvalitet som produktion. Utmaningen i en komplex arbetsmiljö är att möjliggöra flexibel skiftplanering så att hänsyn tas till produktionskapaciteten, ordersituationen och personalens intressen.

Hantera regelefterlevnad – oavsett komplexitet

Arbetstidslagstiftning, arbetsmiljö, kollektivavtal och EU-domstolens dom om obligatorisk registering av arbetstid – tillverkningsindustrin har många föreskrifter att följa. Men med en digital tidsregistrering i terminaler, i en app eller med self-service kan industriföretag känna sig på den säkra sidan. Alla registrerade uppgifter finns tillgängliga i tidshanteringssystemet för utvärdering i realtid. Lagar, avtal, branschspecifika och företagsspecifika bestämmelser finns alla inlagda i systemet. Om någon av dessa inte efterlevs löser systemet automatiskt ut en varning.

Zitat ebm-papst

Vår nya workforce management-lösning fungerar på flera nivåer. Den hjälper oss effektivt att omsätta moderna arbetstidskoncept i praktiken.

Markus Löw
Personalchef, ebm-papst

Professionell kvalifikationshantering 

Med ATOSS kvalifikationshantering tilldelas varje arbetsplats specifika kompetenskrav. Tack vare detta får personalen reda på vilka krav som gäller, exempelvis utbildning i första hjälpen, nödvändig kunskap för att arbeta med en maskin, eller innehav av truckkort. Med hjälp av denna kvalifikationsmall kan arbetsledare automatiskt och snabbt jämföra kompetenskraven med de existerande personalkvalifikationerna och på sätt tilldela uppgifter just-in-time med rätt person. Samtidig förenklas även den dagliga arbetsledningen.

ISO-certifiering och utbildning i samma system

Vår kvalifikationshantering innehåller även lagstadgad utbildning, exempelvis ISO 50001-certifieringar. Kvalifikationshanteringen ger arbetsledare en överblick och möjlighet att hålla sig uppdaterade om vilka certifieringar som snart upphör att gälla. Systemet meddelar detta i god tid, skickar ut inbjudningar till relevanta utbildningar och informerar arbetsledare med ett mejl. En automatiserad och fullständigt dokumenterad process.

Automatiskt arbetsschema - belasta maskiner, avlasta människor

Den automatiska arbetsschemaläggningen tar fram ett optimalt schemaförslag som inte bara tar hänsyn till lagar och löneavtal, utan även till inarbetad arbets- och semestertid, skiftmönster, kvalifikationer och raster och viloperioder. Extra arbetspass, övertid och helgarbete fördelas transparent, automatiskt och rättvist inom teamet. Det innebär att personalens kapacitet optimeras på ett mänskligt sätt.  

Arbetstid baserad på ordersituation

När produktionsplaneringssystem, personalplanering och tidshantering integreras skapas transparens om det faktiska personalbehovet och den befintliga brutto- och nettokapaciteten. Baserat på orderingången, specificerar systemet personalkraven för en anläggning, produktionslinje eller ett skift inom ett specifikt tidsintervall och tar fram en behovs- och kostnadsoptimerad skiftplan.

Integrera skrivbordslös personal i processen

Med digital workforce management integreras även skrivbordslös personal enkelt i HR-processer.  Trots att de inte har någon dator eller egen e-postadress får de tillgång till ATOSS Staff Center via arbetsstationer och/eller en mobilapp där de kan klocka in arbetstider, ansöka om semester, ange önskemål om arbetsschemat, organisera samåkning eller byta arbetspass. Och de har alltid möjlighet att se sina skiftscheman och sitt arbetstidskonto. All detta kan utföras intuitivt utan omfattande utbildning.

Här håller våra lösningar hus

 • Bil- och flygindustri
 • Kemisk industri 
 • Elektronik & mikroteknik 
 • Energi, miljö & råvaror
 • Informations- & telekommunikationsteknik  
 • Konsumtionsvaruindustri 
 • Livsmedelsindustri 
 • Maskinteknik

ATOSS Manufacturing Solution

Fördelarna i korthet:

 • Orderbaserad tidsplanering 
 • Rättvis och personalvänlig skiftplanering
 • Större flexibilitet i produktionen  
 • Transparens för anställda, planerare och ledningen
 • Högkvalitativ planering med lägre arbetsinsats

Kontakta oss

 • Förfrågan
 • Återuppringning
 • Kontakt